Dokumentace pro zákazníky

V případě, že náš odběratel potřebuje pro účely své nebo svých koncových zákazníků dokumentaci ke zboží, výrobku nebo službě, které od nás odebírá, jsme schopni tento požadavek splnit. Potřebujeme však, aby byly dodrženy tyto 2 náležitosti:

1. Uvedení konkrétního typu dokumentace k výrobku nebo službě

Nestačí sdělení, že je zapotřebí vystavit Prohlášení. Je třeba uvést přesný název prohlášení. Tedy většinou shody čeho s čím (s normou, s jiným požadavkem apod.). Existuje totiž více typů prohlášení.

2. Potřebujeme mít avízo včas! To znamená již v době objednávky nebo poptávky

Zpětně oznámené požadavky (po dodání zboží) není možné z logických důvodů splnit.
 

Přehled dokumentů

Katalogový (technický) list 

(Catalogue List/Sheet / Datasheet/Spec Sheet/ Material Data Sheet)
Zákazník získá tento dokument buď pomocí výběru objednacího kódu (osmičíslí) konkrétního výrobku na našich webových stránkách, kdy jsou mu ihned k dispozici všechny dostupné informace, takže jen vybere pokyn „TISK PDF DOKUMENTU“:

 
Anebo si na našich webových stránkách zvolí dokument od dodavatele, který uvádí technické charakteristiky výrobku nebo materiálu. Kliknutím na příslušný odkaz si tak vybere soubor ke stažení:


Prohlášení o shodě s objednávkou 

(Declaration of Compliance with the Order)
Dokument, ve kterém dodavatel potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, aniž by uváděl jakékoliv výsledky zkoušek.

Prohlášení o shodě s REACH 

(REACH Declaration)
Dokument, ve kterém dodavatel potvrzuje, že dodané výrobky obsahující určité chemické látky jsou řízeny dle nařízení Evropské unie. Cílem REACH je zvýšení ochrany veřejného zdraví. Podniky musí prokazovat, že chemické látky použité ve výrobcích jsou bezpečné.

Prohlášení o shodě s RoHS 

(RoHS Declaration)
Dokument, ve kterém dodavatel potvrzuje, že dodané výrobky neobsahují určité nebezpečné látky. Cílem směrnice RoHS je omezit používání nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Prohlášení o původu zboží 

(Original Status Declaration)
Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění.

ES prohlášení o shodě 

(Declaration of Conformity for CE Marking)
Jedná se o písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV). ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře. Vydává se pouze na tzv. nebezpečné výrobky.              
V rámci společnosti GUMEX toto prohlášení vydáváme pouze v případě prodeje kompletních dopravníků, vybavených elektropohonem.

Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO – KOM 

Prohlášení o tom, že GUMEX uhradil poplatky za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM. Zákazníkům je k dispozici na našem webu ZDE

Pojištění firmy GUMEX pro případ újmy způsobené vadou výrobku

(Insurance/Civil Liability)
Jedná se o dokument, který stvrzuje, že je GUMEX pojištěn proti újmě (škodě) způsobené dodaným zbožím nebo výrobkem.

Certifikát ISO 9001 

(Management Quality Certificate ISO)
Certifikát deklarující skutečnost, že GUMEX má zavedený systém managementu kvality. Zákazníkům je k dispozici ke stažení ZDE

Měrový protokol 

(Dimensional Report)
Dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek na základě nespecifikované kontroly. 

Zpráva o zkoušce prvního vzorku 

(Initial Sample Inspection Report)
Jedná se o souhrn dokumentace, která je součástí procesu výroby vzorků. Zadavatel v ní požaduje prokazatelně doložit, že dodavatel je dlouhodobě schopen poskytovat kvalitní výrobek nebo službu.

Protokol o zkoušce hydrostatickým tlakem 

(Test Report)
Dokument prokazující funkčnost hadicové sestavy z pohledu pracovního tlaku a tlakotěsnosti. Zkouška je typická a vhodná pro aplikace, kde může hrozit ekologická újma, újma na zdraví nebo majetku. Zkouška se provádí podle normy ČSN EN ISO 1402. Detailní informace jsou k dispozici na našich webových stránkách ZDE

Protokol o elektrické vodivosti hadicové sestavy 

(Electrical Conductivity Report)
Dokument prokazující vodivost osazené hadicové sestavy dle požadavků zákazníka. Podrobné informace jsou uvedeny na našich webových stránkách ZDE

Bezpečnostní list 

(Material Safety Data Sheet)
Jde o soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.