Wie wird ein Schlauch richtig montiert?

V praxi často dochází k chybné montáži hadic. Co může nesprávná instalace způsobit? Při připojování hadice se uživatelům osvědčilo 8 jednoduchých, ale účinných pravidel.

Na životnost hadice má přímý vliv jak způsob upevnění hadice, tak i okolní prostředí, ve kterém je hadice používána.

Naším cílem je tedy správné napojení hadice, aniž bychom museli podstoupit zdlouhavý proces ve stylu „pokus–omyl“. Je třeba jen respektovat několik osvědčených tipů z praxe:

1. HADICE POTŘEBUJE VOLNOSTHadice potřebuje volnost

Hadici namontujte tak, aby v žádné pracovní poloze nebyla namáhána tahem (kromě vlastní hmotnosti). Hadice by měla mít dostatek vůle, aby se mohla volně pohybovat nebo kmitat, aniž by to vyvolávalo v hadici samotné nějaké napětí.  Pokud je natlakována příliš krátká hadice, může dojít k jejímu vytržení z koncovek anebo k poškození koncovek. To vede například ke ztrátě těsnosti hadice.

Současně je však nutné dbát na to, aby hadice neměla přílišnou vůli v pohybu. Mohlo by dojít k zapletení hadice do ostatních hadic či kabelů, anebo k jejímu odírání o další prvky zařízení.

 

2. NIKDY HADICÍ NEKRUŤTENikdy hadicí nekruťte

Zabraňte překroucení hadice. Při zvýšeném tlaku přepravovaného média může dojít k poškození hadice v místě koncovky.

 

3.  HADICE FUNGUJE NEJLÉPE VE SPOJENÍ S KOMPATIBILNÍ KONCOVKOU

Spojení hadice s koncovkou

Poraďte se s námi o vhodných koncovkách. Koncovky na hadice montujeme různými způsoby:

- pomocí spon, pásků, skořepin, případně drátkováním
- lisováním na profesionálních lisovacích strojích

Po kompletaci průmyslových hadic s koncovkami následně provádíme tlakovou zkoušku hydrostatickým tlakem podle normy ČSN EN ISO 1402.

 

4. RESPEKTUJTE ZRANITELNÉ MÍSTO SPOJERespektujte místo spoje

Při montáži ohnutých hadic má předpokládaný ohyb hadice začínat teprve ve vzdálenosti ≥ 1,5 d2 od koncovky. Ohyb přímo v koncovce může způsobit porušení struktury hadice.

 

5. ZABRAŇTE POŠKOZENÍ HADICE Z VNĚJŠKU

Zabraňte poškození hadice z vnějšku

Hadice se nesmí odírat o stavební části v okolí této hadice ani o sebe navzájem. Aby mohla hadice správně fungovat, je nutné zachovat jak její neporušenou duši, tak i vnější obal.

 

6. NENAMÁHEJTE HADICI NADMĚRNÝM TAHEM

Nenamáhejte hadici tahem

Při připojení hadice s koncovkami na pohybující se části musí být délka hadice zvolena tak, aby v celém rozsahu nebyl poloměr r menší, než je r min a hadice nesmí být dodatečně namáhána tahem.

 

7. U POHYBLIVÉHO SPOJE DBEJTE NA SPRÁVNOU MONTÁŽ

Dbejte na správnou montáž u spoje

Zabraňte zkrutu hadice v případě pohyblivého spoje. Hadici upevněte takovým způsobem, aby ani při jejím pohybu nemohlo dojít ke zkrutu.

 

8. ZAMEZTE UCPÁNÍ HADICE

Zamezte ucpání hadice


Poloměr ohybu nesmí být menší než nejmenší přípustný poloměr ohybu (r ≥ r min.). Mohlo by dojít k tomu, že hadice neumožní dostatečný průtok média nebo se bude ohýbat přímo v koncovce.

 

Na čem zejména závisí poloměr ohybu:

  • na průměru hadice,
  • na počtu a druhu vnitřních vrstev,
  • na materiálu

Proč je poloměr pohybu důležitý

Proč je poloměr (rádius) ohybu tak důležitý?

Tento technický parametr musíme vzít v úvahu již při výběru hadice, a to zejména v případě, kdy má hadice odolávat také podtlaku a má být vysoce ohebná. Jestliže nerespektujeme předepsaný rádius ohybu v mm, může dojít k zalomení hadice nebo k jejímu nevratnému poškození.

Čím menší je hodnota poloměru ohybu, tím více můžeme hadici ohnout. Tato hodnota je praktická například při vzájemném porovnávání dvou typů hadic. Na našem webu poloměr ohybu hadice vždy uvádíme.

 

JAK BY TO VYPADAT NEMĚLO:

Jak by to vypadat nemělo

 

In der Praxis werden Schläuche oft fehlerhaft montiert. Was kann eine fehlerhafte Installation verursachen? Beim Anschließen eines Schlauchs haben sich 8 einfache, aber effektive Regeln bewährt.

Auf die Lebensdauer eines jeden Schlauchs hat einen direkten Einfluss die Art und Weise der Schlauchbefestigung, sowie die Umgebung, in der der Schlauch verwendet wird.
Unser Ziel ist es also, den Schlauch korrekt anzuschließen, ohne dass wir einen langwierigen Prozess von fehlerhaften Versuchen durchmachen müssen. Dabei sind lediglich einige der bewährten Praxistipps zu beachten:


1. EIN SCHLAUCH BRAUCHT SEINE FREIHEITEin Schlauch braucht seine Freiheit
Den Schlauch müssen Sie so einbauen, dass er in keiner Arbeitsposition unter Spannung steht (mit Ausnahme seines Eigengewichts). Der Schlauch sollte über einen ausreichenden Spielraum verfügen, damit er sich frei bewegen oder schwingen kann, ohne dass im Schlauch selbst eine Spannung entsteht. Wenn ein unter Druck stehender Schlauch zu kurz ist, kann er aus den Endstücken herausgerissen und/oder die Endstücke beschädigt werden. Dies führt zum Beispiel zu einem Verlust der Dichtigkeit des Schlauchs.
Gleichzeitig muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Schlauch nicht übermäßig viel Freiraum für seine Bewegung hat. Dies könnte dazu führen, dass sich der Schlauch in anderen Schläuchen oder Kabeln verheddert und/oder an anderen Anlagenteilen reibt.

Den Schlauch nie verdrehen

2. DEN SCHLAUCH NIE VERDREHEN
Verhindern Sie das Verdrehen des Schlauchs. Beim erhöhten Druck des transportierenden Mediums kann es zur Beschädigung des Schlauchs in der Stelle der Endstückbefestigung kommen.

3. EIN SCHLAUCH FUNKTIONIERT AM BESTEN MIT EINEM KOMPATIBLEN ENDSTÜCK Schlauchverbindung mit Endstücken

Konsultieren Sie mit uns die Auswahl des geeigneten Endstücks. Die Endstücke werden bei uns auf verschiedene Art und Weise montiert:

- mit Schellen, Bändern, Klemmschellen oder Einbindedraht
- Verpressen auf professionellen Pressen
Nach der Konfektionierung von Industrieschläuchen mit Endstücken führen wir eine Druckprüfung mit hydrostatischem Druck nach ČSN EN ISO 1402 durch.

Achten Sie auf die Verbindungsstelle

4. ACHTEN SIE AUF DIE EMPFINDLICHE VERBINDUNGSSTELLE
Beim Einbau von gebogenen Schläuchen sollte die vorgesehene Schlauchbiegung erst in einem Abstand von ≥ 1,5 d2 vom Endstück beginnen. Eine Biegung direkt am Endstück kann zu Schäden der Schlauchstruktur führen.

5. VERHINDERN SIE BESCHÄDIGUNG DES SCHLAUCHS VON AUSSENVerhindern Sie Schlauchbeschädigung von außen

Der Schlauch darf sich weder an den Konstruktionsteilen in seiner Umgebung noch an anderen Schläuchen aufscheuern. Damit der Schlauch ordnungsgemäß funktioniert, ist es notwendig, sowohl die Schlauchseele als auch den -mantel unbeschädigt zu halten.

Ein Schlauch darf keinen übermäßigen Zugbeanspruchungen ausgesetzt sein.

6. EIN SCHLAUCH DARF KEINEN ÜBERMÄSSIGEN ZUGBEANSPRUCHUNGEN AUSGESETZT SEIN

Beim Anschließen eines Schlauchs mit Endstücken an bewegliche Teile muss die Schlauchlänge so gewählt werden, dass der Radius „r“ im gesamten Bereich nicht weniger als „r min“ beträgt; der Schlauch darf keiner zusätzlichen Zugbeanspruchung ausgesetzt sein.

7. BEI BEWEGLICHER VERBINDUNG IST AUF KORREKTE MONTAGE ZU ACHTENAchten Sie auf korrekte Montage der Verbindung

Verhindern Sie eine Verwindung des Schlauchs bei beweglicher Verbindung. Der Schlauch ist so zu befestigen, dass eine Verwindung des Schlauchs selbst bei seiner Bewegung verhindert wird.

Verhindern Sie die Verstopfung des Schlauchs8. VERHINDERN SIE DIE VERSTOPFUNG DES SCHLAUCHS
Der Biegeradius darf nicht kleiner als der kleinste zulässige Biegeradius (r ≥ r min) sein. Dies könnte dazu führen, dass der Mediendurchfluss unzureichend ist oder der Schlauch sich direkt im Endstück verbiegt.


Wovon ist der Biegeradius abhängig:Bedeutung des Biegeradius

  • Schlauchdurchmesser,
  • Anzahl und Art der Innenschichten,
  • Material.

Warum ist der Biegeradius so wichtig?

Dieser technische Parameter muss bei der Auswahl eines Schlauchs berücksichtigt werden, insbesondere dann, wenn der Schlauch auch vakuumbeständig und hochflexibel sein muss. Die Nichteinhaltung des angegebenen Biegeradius in mm kann zu Knicken oder irreversibler Beschädigung des Schlauchs führen.
Je kleiner der Wert des Biegeradius ist, desto mehr können wir den Schlauch biegen. Dieser Wert ist beispielsweise beim Vergleich von zwei Schlauchtypen praktisch. Auf unserer Website finden Sie immer die Angabe zum Biegeradius des Schlauchs.

WIE SOLLTE DAS NICHT AUSSEHEN:

Wie sollte das nicht aussehen

Produkte vom Artikel