Ich möchte das Schiff durch die rauen Gewässer der Gegenwart sicher führen.

Čím si prošel GUMEX za poslední dva turbulentní roky 2020-2021? Kam směřovaly výrazné investice? Jak vychází vstříc zákazníkům? O svůj názor se podělil ředitel firmy Dušan Sedláček.

Dušan Sedláček

 

Dušane, zabýváš se řízením a plánováním vývoje GUMEXU. K jakým podstatným změnám s dlouhodobým dopadem na další rozvoj firmy došlo?

Řízení firmy beru jako správcovství svěřených hodnot, které je třeba opečovávat, chránit a rozvíjet. Mít rezervy a co největší stálost. To je nyní ještě důležitější. V minulém roce jsem po dohodě s jednateli zařídil rozdělení naší společnosti na dvě firmy: GUMEX NEMOVITOSTI, spol. s r.o. a GUMEX, spol. s r.o. Je to lepší pro naši ochranu a maximálně transparentní z finančního hlediska.

Dušan Sedláček se specialisty výroby

Po svém otci jsi nedávno převzal i funkci finančního ředitele. Je ti bližší řízení financí, anebo řízení a plánování výroby, kterému ses dlouhodobě věnoval?

Je třeba říci, že nejsem ekonom, ale jsem rozumný člověk se spoustou zkušeností. Hodně věcí jsem se postupně naučil a také už nejsem nejmladší. Řízení financí je zajímavé, a ještě zodpovědnější než výroba. Ve výrobě si člověk více užije krásy materiálů. Tedy hledání technických řešení a fyzické výroby. Finance jsou větší nápor na nervy, zejména v dnešní době. Obé spojuje plánování, přesný controlling a pěkné výkazy na konci roku.

Co je nejtěžší při posuzování informací z rámcové finanční analýzy společnosti a následném stanovení optimálního firemního cash flow?

Je nutné najít správnou hranici možností mezi nevyužitím kapitálu a přečerpáním. Je to zodpovědnost nejen za firmu, ale i personál. Máme snahu jet naplno, ale v zatáčkách je třeba přibrzdit.

Musel jsi něco podstatného v posledním pětiletém plánu změnit?

Ano, doba je nestálá. Zásadní je pro nás kompletní zdražování sortimentu. Za posledních patnáct měsíců zdražilo zboží průměrně o 25 %. Tedy i celková hodnota zboží na skladech výrazně vzrostla. Navíc jsme předpokládali stabilní a silnější korunu. Tedy bylo potřeba zajistit dostatečné finanční rezervy. Zásadní plány však platí. Jsme nadšení pracanti a těšíme se na budoucno a novou pobočku v Plzni, kterou otevřeme v červnu.

Do čeho GUMEX v poslední době výrazně investoval?

Firma musí investovat průběžně. Pro nás je důležitá výroba a nové technologie. Zde investujeme dlouhodobě, dále do IT zařízení a SW pro naše webové služby. Významné jsou i investice do obnovy kanceláře ve Strážnici. Záleží nám na výborném pracovním prostředí všeobecně. Vstup a kancelářské prostory jsou teď moderní a příjemné. Tuto přeměnu jsme udělali pro naše zaměstnance. Věřím, že se jim tam bude nyní pracovat ještě lépe.

Dušan Sedláček s pracovníkem skladu

 

Změnil se nějak i strojní park GUMEXU?

K mému velkému nadšení máme zručné kolegy všude, i na výrobě. Ti začali na novém výsekovém lisu SANSON F1 hned produkovat. Stávající stroje zůstaly vytížené, což znamená, že jsme rozšířili naše schopnosti tím správným směrem. Spustili jsme také projekt ECO CUT. Je to o využití materiálu, který je uvnitř velkých výřezů a zákazník jej obvykle nechce. A nám tento prvotřídní materiál tvoří náklad na likvidaci. Při výrobě velkých dílů tedy vyrobíme i ty menší za nižší cenu. To se vyplatí hned dvakrát: docílíme nižší ceny výrobku v projektu ECO CUT a zůstane méně odpadu.

V posledních dvou letech čelíme celé řadě nepředvídatelných celospolečenských jevů. Nejdříve covidové pandemii, poté energetické a surovinové krizi. Jak zvládá GUMEX podstatně vyšší cenu vstupů – tedy nakupovaných produktů a energií?

Jsme fér za všech okolností. Zvyšování cen energií jsou vnější vlivy, které je nutné rozumně přenášet dále. Mimo to hledáme cesty, jak zvýšit ceny minimálně a nepřispívat k vlně zdražení, která se valí. Stabilizačním faktorem je i pečlivý nákup eur, plánování nákupu zboží a využívání našich možností. Snažíme se také šetřit energii a rozšiřujeme solární elektrárnu s akumulací a střídači.

Toto vše se jistě odrazilo i na změně zákaznického chování. Jak vychází naše firma vstříc zákazníkům?

Máme všeobecně větší množství zásob. Dříve nakupujeme a pečlivě plánujeme. Velkým zákazníkům jsme zajistili zboží na celý rok. Máme vysokou schopnost dodávat a být spolehlivým dodavatelem.

Před čtyřmi lety ses v jednom rozhovoru zmínil, že „… krize je taková tvrdší metoda zlepšování“. Myslíš, že to platí i nadále?

Jednoznačně a dvakrát podtrženě. Je nutné se neustále zlepšovat. Moc se těším na cirkulární ekonomiku, auta bez ropy a vysoce účinné baterie i nové energetické zdroje.

Připravuje GUMEX pro své zákazníky ještě nějaké novinky?

Jsme vysoce kreativní a neutuchající organismus tvořitelů, kde každý přináší nové nápady a tvoří jednotný celek. Připravili jsme nový katalog v češtině i slovenštině s QR kódy. Po jejich načtení lze rychle pracovat s podrobnými detaily na našem webu. Náš e-shop má spoustu vychytávek pro snadné hledání v širokém sortimentu zboží. Neustále doplňujeme sortiment i služby, rozšiřujeme možnosti dopravy zboží. A nejviditelnější novinkou je brzké otevření pobočky v Plzni a aktivnější prodej v německy mluvících zemích.

Vloni jsi oslavil padesátiny. Dal sis při této příležitosti nějaké další profesní a osobní výzvy? A jak se ti daří je plnit?

Mít na starost tolik oddělení je dostatečná výzva. Rád bych dobře plul s lodí v rozbouřených vodách současnosti. Budu se snažit, co se dá. A osobně? Jsem rád, že se mi daří mé jazzové improvizační počiny.

Na co se v nejbližší době nejvíce těšíš?

Na slunce, mírný vánek a pohodový jazz.

Koníčkem Dušana Sedláčka je jazz.


Dušan Sedláček

Po maturitě na Střední odborné škole nastoupil do Lokomotivního depa ve Veselí nad Moravou na zácvik pro práci strojvedoucího. V letech 1991-5 byl mistrem dílny u firmy Konečný v Uherském Ostrohu. Od roku 1995 ve firmě GUMEX rozvíjel logistiku, informační technologie a výrobu, v roce 2013 byl zvolen výkonným ředitelem a osm let poté převzal po svém otci funkci finančního ředitele. V roce 2006 založil na Slovensku GUMEX SK. Rád hraje na trubku, jeho vášní je letecké modelářství a letectví.

 


Rozhovor s Dušanem Sedláčkem, ředitelem společnosti GUMEX, připravila v dubnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX.

Foto: archiv společnosti GUMEX a soukromý archiv Dušana Sedláčka.

Was hat GUMEX in den letzten beiden turbulenten Jahren 2020-2021 durchgemacht? Wohin gingen die großen Investitionen? Wie kommt die Firma den Kunden entgegen? Der Direktor des Unternehmens, Dušan Sedláček, teilte seine Meinung mit uns.

Dušan Sedláček

Dušan, du befasst dich mit der Leitung und Planung der Weiterentwicklung von GUMEX. Was sind die wesentlichen Veränderungen, die sich langfristig auf die weitere Entwicklung des Unternehmens auswirken?

Ich betrachte das Management der Firma als eine Art der Verwaltung der anvertrauten Werte, die gepflegt, geschützt und weiterentwickelt werden müssen. Die wichtigste Aufgabe ist es jedoch, Rücklagen und Stabilität schaffen. Im vergangenen Jahr habe ich nach Absprache mit den Geschäftsführern die Aufteilung unserer Gesellschaft in zwei Unternehmen veranlasst: GUMEX NEMOVITOSTI, spol. s r.o. (Immobilien) und GUMEX, spol. s r.o. Es ist besser für unseren Schutz und maximal transparent in finanzieller Hinsicht.

Dušan Sedláček mit den ProduktionspezialistenVor kurzem hast du auch die Funktion des Finanzdirektors von deinem Vater übernommen. Was steht dir besonders nahe – Finanzmanagement oder Produktionsmanagement und -planung?

Es sollte gesagt werden, dass ich kein Ökonom bin, aber ich bin ein vernünftiger Mensch mit viel Erfahrung. Ich habe nach und nach viel gelernt und bin auch nicht mehr der Jüngste. Das Finanzmanagement ist interessant und noch verantwortungsvoller als die Produktion. In der Produktion kann man die Schönheit der Materialien mehr genießen. Also die Suche nach technischen Lösungen und der Produktion im materiellen Sinne. Finanzen belasten die Nerven, besonders in der heutigen Zeit. Beide Bereiche kombinieren Planung, einen präzisen Controlling und ein schönes Reporting am Jahresende.

Was ist das Schwierigste bei der Auswertung der Informationen aus der finanziellen Rahmenanalyse des Unternehmens und der anschließenden Ermittlung des optimalen Cashflows des Unternehmens?

Es ist eine Gratwanderung, die richtige Grenze der Möglichkeiten, die es zwischen nicht verwendetem Kapital und Kapitalüberziehung gibt, zu finden. Es ist eine Verantwortung nicht nur für die Firma, sondern auch für die Mitarbeiter. Wir versuchen, mit voller Geschwindigkeit zu fahren, aber vor den Kurven muss man ja abbremsen.

Hast du im letzten Fünfjahresplan etwas Substantielles ändern müssen?

Ja, die Zeiten sind instabil. Grundsätzlich ist für uns die Verteuerung des gesamten Sortiments. In den letzten 15 Monaten sind die Warenpreise um durchschnittlich 25 % gewachsen. Also auch der Gesamtwert der Lagerbestände an deutlich angestiegen. Außerdem gingen wir von einer stabilen und stärkeren Tschechischen Krone aus. Es bestand also die Notwendigkeit, ausreichende finanzielle Reserven zu schaffen. Die grundlegenden Pläne sind jedoch weiterhin gültig. Wir sind doch richtige Arbeitstiere und freuen uns auf die Zukunft und die neue Niederlassung in Pilsen, die wir im Juni eröffnen werden.

In was hat GUMEX in letzter Zeit stark investiert?

Ein Unternehmen muss laufend investieren. Produktion und neue Technologien sind uns wichtig. Hier investieren wir langfristig, ferner auch in die IT-Ausstattung und SW für unsere webbasierten Dienstleistungen. Von Bedeutung sind auch unsere Investitionen in den Wiederaufbau des Büros in Strážnice. Im Allgemeinen legen wir großen Wert auf eine hervorragende Arbeitsumgebung. Der Eingang und die Bürobereiche sind jetzt modern und angenehm. Diese Veränderung haben wir für unsere Mitarbeiter gemacht. Ich bin überzeugt, dass sie dort jetzt noch viel besser arbeiten werden können.

Dušan Sedláček mit einem LageristenHat sich die Maschinenaustattung bei GUMEX verändert?

Zu meiner großen Begeisterung haben wir überall geschickte Kollegen, auch in der Produktion. An der neuen Stanzpresse SANSON F1 haben sie sofort die Produktion aufgenommen. Die bestehende Maschinen sind weiterhin ausgelastet, was bedeutet, dass wir unsere Produktionsfähigkeiten in die richtige Richtung erweitert haben. Außerdem haben wir das Projekt ECO CUT gestartet. Es geht um die Verwendung von Material, das sich in der Mitte von großen Ausschnitten befindet und der Kunde es normalerweise nicht haben möchte. Und dieses hochwertige Material ruft bei uns Kosten für seine Entsorgung hervor. Bei der Produktion von großen Teilen fertigen wir auch die kleineren – zu einem niedrigeren Preis. Das zahlt sich doppelt aus: Wir erzielen einen niedrigeren Preis für das im ECO CUT-Projekt angefertigte Produkt und weniger Abfallaufkommen.

In den letzten zwei Jahren waren wir mit einer Reihe unvorhersehbarer sozialer Phänomene konfrontiert. Zuerst war es die Covid-Pandemie, dann die Energie- und Rohstoffkrise. Wie bewältigt GUMEX die deutlich höheren Inputpreise – also die Preise der Zukaufteile und Energie?

Wir sind zu jeder Zeit fair. Steigende Energiepreise sind externe Einflüsse, die sinnvoll weitergegeben werden müssen. Darüber hinaus suchen wir nach Möglichkeiten, die Preise auf ein Minimum zu erhöhen und nicht zu der Welle steigender Preise beizutragen, die rollt. Ein stabilisierender Faktor ist auch der sorgfältige Kauf der Euro-Währung, die Planung des Wareneinkaufs sowie die Ausnutzung unserer Möglichkeiten. Wir sind auch bemüht, Energie zu sparen und erweitern das Solarkraftwerk mit Speicherung und Wechselrichtern.

All das spiegelt sich sicherlich in der Veränderung des Kundenverhaltens wider. Wie kommt unsere Firma den Kunden entgegen?

Im Allgemeinen haben wir größere Lagerbestände. Die Beschaffung erfolgt früher und wir planen sorgfältig. Für Großkunden haben wir die Ware für das ganze Jahr gesichert. Wir haben eine hohe Lieferfähigkeit und sind ein zuverlässiger Lieferant.

Vor vier Jahren hast du in einem Interview erwähnt, dass „… die Krise eine so härtere Methode zur Verbesserung ist.“ Glaubst du, dass dies immer noch zutrifft?

Ganz eindeutig und zweimal unterstrichen. Eine kontinuierliche Verbesserung ist unumgänglich. Ich freue mich auf die Kreislaufwirtschaft, erdölfreie Autos und hocheffiziente Batterien sowie neue Energiequellen.

Bereitet GUMEX noch weitere Neuigkeiten für die Kunden vor?

Wir sind ein sehr kreativer und unaufhörlicher Organismus von Schöpfern, in dem jeder neue Ideen bringt und der ein einheitliches Ganzes bildet. Wir haben einen neuen Katalog in tschechischer und slowakischer Sprache mit QR-Codes vorbereitet. Nach dem Einlesen kann man schnell mit den Details auf unserer Website arbeiten. Unser Online-Shop hat eine Menge von Schnickschnacks für die einfache Suche in unserem breiten Warensortiment. Wir ergänzen ständig das Sortiment und die Dienstleistungen, wir erweitern die Möglichkeiten des Warentransports. Und die bedeutendste Neuheit ist die bevorstehende Eröffnung der Niederlassung in Pilsen und der aktivere Vertrieb im deutschsprachigen Raum.

Jazz – Dušan's HobbyVoriges Jahr hast du deinen 50. Geburtstag gefeiert. Hast du dir bei dieser Gelegenheit weitere berufliche und persönliche Herausforderungen gestellt? Und wie gelingt es dir, diese zu erfüllen?

Die Sorge für die Leitung so vieler Abteilungen zu tragen, ist doch eine ausreichende Herausforderung. Ich möchte das Schiff durch die rauen Gewässer der Gegenwart sicher führen. Ich werde mein Bestes geben. Und persönlich? Ich freue mich, dass mit meine Jazz-Improvisationen gelingen.

Auf was freust du dich am meisten in der nahen Zukunft?

Sonne, leichte Brise und gemütlicher Jazz.


Dušan Sedláček

Nach dem Abitur war er im Lokomotivdepot in Veselí nad Moravou beschäftigt, wo er sich auf die Arbeit als Lokführer vorbereiten sollte. In den Jahren 1991-5 war er Werkstattmeister bei der Firma Konečný in Uherský Ostroh. Seit 1995 entwickelte er bei GUMEX Logistik, Informationstechnologien und Produktion, 2013 wurde er zum Executive Director ernannt und acht Jahre später übernahm er nach seinem Vater Funktion des Finanzdirektors. 2006 gründete er in der Slowakei die Firma GUMEX SK. Er spielt gerne Trompete, seine Leidenschaft ist Flugzeug-Modellbau und Luftfahrt.


Das Interview mit Dušan Sedláček, Direktor der Gesellschaft GUMEX, hat im April 2022 von Ing. Monika Sivulková, Marketingspezialistin bei GUMEX, geführt.

Foto: Archiv der Gesellschaft GUMEX und Privatarchiv von Dušan Sedláček.

Brauchen Sie eine Konsultation?

Haben Sie eine Frage? Wir sind für Sie da!

Rufen Sie an: +420 511 511 777

Schreiben Sie: gumex@gumex.at

?